Jyske Aner

Notater


Match 4,251 til 4,276 fra 4,276

      «Forrige «1 ... 82 83 84 85 86

 #   Notater   Knyttet til 
4251 Vejle, Nørvang, Sønder Omme, Bøvlnorge By, et Huus, 43, FT-1845, C1369
Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:
Niels Peder Thomsen 49 Gift Huusmand, lewer af sin Jordlod Ølgod Sogn Ribe Amt
Magdalene Hansdatter 56 Gift Hans Kone Aadum Sogn Ringkjøbing Amt
Kirsten Christensdatter 18 Ugift Deres Datter Her i Sognet
Christen Christensen 7 Ugift Pleiebarn og Almisselem Her i Sognet 
Familie (F253)
 
4252 Vejle, Nørvang, Sønder Omme, Norge bye, en gaard, 3, FT-1850, C0402
Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden:
Peder Jensen 36 Gift ejer af gaarden Felding Sogn, Ringkøbing Amt
Ane Madsdatter 33 Gift hans kone Her i Sognet
Ane Pedersdatter 3 Ugift deres barn Her i Sognet
Et Nyfødt Drengebarn 1 Ugift deres barn Her i Sognet
Maren Kirstine Christensdatter 28 Ugift Tjenestepige Houen S, Ringkøbing Amt
Niels Peder Thomsen 53 Gift aftægtsmand paa gaarden Ølgod Sogn, Ribe Amt
Magdalen Hansdatter 61 Gift hans kone Oddum S, Ringkøbing Amt 
Familie (F253)
 
4253 Vejle, Nørvang, Sønder Omme, Sønder Omme Sogn, Beul, 30, FT-1787, C2102
Navn: Alder: Civilstand: S tilling i husstanden: Erhverv: Fødested:
Njels Njelsen 61 Gift Mand Bonde og Gaardbeboere
Else Marji Andersdaatter 52 Gift Hans Kone
Lisbet Njelsdaatter 28 Ugift Børn i første ægteskab
Anders Njelsen 21 Ugift Børn i første ægteskab
Jens Njelsen 10 kan være 12 Ugift Børn i første ægteskab
Johanne M. Njelsdaatter 7 Ugift Børn i første ægteskab 
Familie (F492)
 
4254 Vejle, Nørvang, Sønder Omme, Sønder Omme Sogn, Beul, 30, FT-1787, C2102
Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:
Njels Njelsen 61 Gift Mand Bonde og Gaardbeboere
Else Marji Andersdaatter 52 Gift Hans Kone
Lisbet Njelsdaatter 28 Ugift Børn i første ægteskab
Anders Njelsen 21 Ugift Børn i første ægteskab
Jens Njelsen 10 kan være 12 Ugift Børn i første ægteskab
Johanne M. Njelsdaatter 7 Ugift Børn i første ægteskab 
NIELSEN Anders (I1341)
 
4255 Vesterled 31, Matrikel nr. 40k Janderup.

Grundene Vesterled 31 og 33, samt Åkirkevej 4, 6 og 8 solgt fra Janderup Højskole i 1902 til kroejer Anton Peter Toxvig Arentsen, Åkirkevej 47. 1902-1904 er bygm. og cementstøber Jens Kristian Jensen ejer, født 187 [ciffer mangler] Bakkegårdvej 33, død i Tjæreborg. Gift 1900 i Janderup kirke med Andrea Højberg i Alslev, død i Tjær-
borg.

Bemærkning:
1904-1917 er skomager Johannes Jensen ejer, født 1875 i Oksby sogn, død 1956 i Varde. Gift 1898 i Janderup kirke med Laurine Christine Christensen født 1874 i Hodde sogn, død 1953 i Varde, begge begravet i Varde 1917 auktionsskøde til uddeler Kristen D. Jensen, Janderup brugsforening.
Årstal 1902

Kilde: Arkiv.dk
https://arkiv.dk/vis/1291106 
ARENTSEN Anton Peder Toxvig (I639)
 
4256 Videbæk Sogns Kirkebog 1916-1923 (AO-104) Familie (F637)
 
4257 Videbæk Sogns Kirkebog 1924-1938 (AO-146) Familie (F608)
 
4258 Videbæk Sogns Kirkebog 1929 - AO-152 (Vielse)
Videbæk Sogns Kirkebog 1935 - AO-33 (Dåb af Ole Bank Olesen) 
Familie (F596)
 
4259 Videbæk, Vorgod Sogn som aftægtsmand boende hos sønnen Svend Pedersen SVENDSEN Peder (I511)
 
4260 Vielsen må have fundet sted uden for Vorgod Sogn Familie (F160)
 
4261 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. Familie (F569)
 
4262 VIGTIGT:
C. Klitgaard er ikke sikker på Morten Andersen. Jeg har valgt at citerer hans tekst fra studierne og medtage de nævnte efterkommere i min database.
-----
Citat:

"Morten Andersen Kjærulf er et konstrueret Mellemled.

Jeg [C. Klitgaard] har ikke truffet ham nævnt i de faa Kilder, der staar til Raadighed fra hin Tid, med mindre han er den Morten Andersen i N. Halne i Biersted, der gav 3 Agre, liggende paa Risager, til Økloster 1), og han er antagelig død i første Halvdel af det 16. Aarhundrede. Han KAN VÆRE Fader til:

a. Jens Kjærulf, der 1552 var Medudsteder af Tingsvidnet om Sildefiskeriet 2) og søns nævnes i Jordebogen 1562 som boende i Ø. Halne i Vadum Sogn. Hans Søn var nok den

1) Morten Jensen Kjærulf, der omkring Aar 1600 boede i Ø. Halne; han staar i Jordebogen for Aalborghus Læn 1617-1618 for en Gaard i Ø. Halne sammen med en Bagge Jensen, der maaske nærmest er identisk med Bagge Jensen Kjærulf af Kornumgaard (se denne Linie), men tillige staar han som Fæster af en anden Gaard i Ø. Halne sammen med en Lars Sørensen. 1618 var han Kirkenævning i en Trolddomssag, som senere skal blive omtalt, da den vedrører Familien Kjærulf 3). Han nævnes endnu 1525, da han var Forligsmand i nogle Stridigheder mellem Medlemmerne af Familien Kjærulf paa Egholm 4), men han maa være død for 1629 30/11, da hans Enke var gift igen med Lars Sørensen, maaske den samme, de havde ovennævnte Gaard i Fællesskab med. Han synes at have været gift 2 Gange, nemlig først med Maren Pedersdatter 5), og derefter med Anne Kjeldsdatter, der vist var Datter af Kjeld Sørensen (Mørk?) paa Egholm. Om hende siges i en Dom 1637, at hun har fuldvoksne Sønner baade i Land og udenlands 6) , men om det var hendes Sønner eller hendes Stedsønner, lader sig ikke afgøre. De Børn, jeg har truffet, var følgende:

a) Jens Mortensen Kjærulf, som vist er identisk med den Kjærulf i Ø. Halne, der 1618 nævnes som Vidne i den under Faderen berørte Heksesag. Han maa have været saa nogenlunde voksen 1614, da han blev beskyldt af Heksen Anne Pedersdat-

1) Æ. d. A. III. 112, uden Aar.
2) Aalborg Bys Papirsbreve 29/3 1552.
3) Landstingets Dombog A. 1618, fol. 113 ff.
4) Aalborg Ting- bog 29/8 1625.
5) Kjær H. Tingbog 1632, fol. 169 a.
6) a St. 12/9 1637.

-ter (se senere om denne Heks) for at »gaa efter Pigerne« i Bertel Thomsens Gaard, og 1629 blev han indstævnet af en Mand i Sundby for Betalingen for 2 Tønder Korn, som det foregaves, at han havde lovet at betale for sin Stedfader Lars Sørensen, hvilket Jens Kjærulf dog benægtede 1). 1632 tog Jens Mortensen, født i Ø. Halne af ærlige og agtbare Forældre Morten Jensen, og Maren Pedersdatter, Tingsvidne om sin ægte Fødsel. Herredsfogden Lars Pedersen i Ø. Halne erhvervede Tingsvidnet til ham, og der siges deri, at Forældrene var døde, og at Jens Mortensen i lang Tid havde opholdt sig i fremmed Land, men nu kom hjem til Fædrelandet 2). Antagelig har han atter forladt Egnen.

b) Peder Mortensen Kjærulf. 1639 16/7 førtes der Vidne ved Kjær Herredsting, at han og de to efterfølgende Sønner altid havde haft deres Brofjæl (=Værn) hos deres Moder (Anne Kjeldsdatter) indtil sidste Pinse 3)

c) Morten Mortensen Kjærulf boede indtil 1639 hos Moderen i Ø. Halne og nævnes i Ø. Halne 1645 15/4, da han fik Kvittering for nogle Penge 4). Er maaske den Morten Kjærulf, der 1642 og 1652 boede i Uttrup i Hvorup Sogn i en Gaard, der tilhørte Jens Høg paa Vang, og som tidligere havde været beboet af en Morten Kjeldsen; hans Nærværelse i Ø. Halne 1645 har vel da været rent forbigaaende.

d) Niels Mortensen Kjærulf boede indtil 1639 hos Moderen i Ø. Halne. En Niels Mortensen i Ø. Halne nævnes endnu i Ekstraskatmandtallet 1651."

1) Kjær H. Tgb. 30/11 1629.
2 )Kjær H. Tgb. 1632, fol. 169 a. og
3) Kjær H. Tgb.
4) Kjær H. Tgb. 
KJÆRULF Morten Andersen (I4094)
 
4263 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. Familie (F39)
 
4264 Vinding-Vind Kirkebog 1646-1761. AO - opslag 128 CHRISTENSEN Niels (I824)
 
4265 Vordingborg ? (ingen kirkebog tilgængelig) KJÆRULF Christian Jensen (I1183)
 
4266 Vordingborg Byfogeds
overformynderprotokol 1684 - 1700:
Uddrag udarbejdet af Camilla Luise Dahl

Pag. 5v
Efter afregning af 1683, 22. Nov.
Afdøde: far Hans Svan og bror Oluf Svan
Umyndige: 1 datter:
A: Dorte Svan
Formynder: (stedfar) Jens Christensen (Kiærulf) tolder i Vordingborg
Arv: Dorte Svans fædrene arv beløb sig i 880 sldr 9 sk, som udgjordes af ejendomsjorder, grunde,
købstadsbygninger, skibs- og mølleparter samt rede midler og løsøre. Arven efter hendes bror Oluf
Svan {død 1683} beløb sig til 615 sldr 6 sk samt 40 sldr 2 mk 2 sk i renter. Af dette blev taget en del til gæld, navne
delvist udslettede og lakuner.

Kommentar: Dorte Svan var datter af Hans Olufsen Svane, rådmand i Vordingborg og Margrethe Frandsdatter
Hammer. Den her angivne formynder angives som hendes stedfar i skrivelse af 1683, 16. Jun. Faderen
Hans Svane døde i 1673, og arven her må vedrøre de nye forhold ved broderens død. Dorte havde
desuden søsteren Sidsel, der ikke optræder her og som var blevet gift i 1679 og dermed overgået til en
ægtemands formynderi.

Der henvises tillige til skifte efter velbyrdige Jacob Aarenfeld, efter hvem der efter obligation blev
udlagt 64 sldr 3 mk 3 sk. Værge for Dorte var da Thomas Johansen, formynder Jens Christensen. Uklart
hvilken forbindelse Dorte havde til Jacob Aarenfeld.

Pag. 5r
1683-84, uden dato
Afdøde: mor NN
Umyndige: 4 børn
Formynder: far Jens Christensen, tolder i Vordingborg
Arv: Jens Christensen Tolders fire børns mødrene arv, i alt 671 sldr 7½ sk
Kommentar: jf. skifte af 1685, 18. Dec. skiftedok 1670-99, var Jens Christensen Kjærulf gift tre gange 1) NN 2)
Margrethe Nielsdatter 3) Margrethe Frandtsdatter Hammer, med 1. hustru havde han datteren Anne
Dorte, med 2. Hustru sønnerne Christian og Niels samt datteren Anne Margrethe, 3. Ægteskab barnløst.

Der er altså både mødrene arv efter første og anden hustru som udredtes her. Jf. brev om formynderiet
af Jens Christensen steddatter Dorte Svane, blev der også for hende udredt arv efter hendes fader, der
døde ti år tidligere. Det ser således ud til at Jens Kjærulf og hans nye hustru lavede regnskab for
samtlige af deres børn efter 10 års ægteskab.

Pag. 9v
1685, 25. Maj
Nyt regnskab og revision mellem formynder stedfader Jens Christensen Kierulf om
hans myndling Dorthe Svans fædrenearv, der bestod udi en bygning, jord og rede penge, i alt 1001 sldr
1 mk 4 sk 1½ p.

Pag. 16v
1691, 3. Apr.
Annammede Margrete Sl. Jens Kierulfß på sin datters vegne og svigersøns Jacob Gads
vegne et beløb af 20 sldr, som blev berigtiget af formynder Jacob Christophersen. Underskrevet Jacob
Badskær.

Pag. 19v
1691, 2. Sep. - 1692
Afdøde: far Jens Kierulf
Umyndige: 1 datter
Anne Margrethe Jensdatter Kireulf
Formynder: Andreaß Nielßen efter tidligere formynder Bertil Gram
Arv: rede penge til værdi af 41 sldr, 2 mk, 2½ sk
Kommentar: skifte efter Jens Christensen Kjærulf 1685, 18. Dec., skiftedok. 1670-99.

Pag. 21r
1693, 25. Feb.
Niels Christensen Krom anordnet at være værge for en del af Ane Margrethe Jenßdatter
Kierulfs børnegods, for tre og fyrretyve slette daler.
Tilføjelse: 1697, 20. Aug. kvitteret for betalning af værgen Niels Christensen Krom.

Pag. 24r
1694, 2. Jan.
Nyt regnskab om Dorte Svans arv, som Hans Augustinussen Drejer værgede for og
som nu Dote Svans kæreste Hr. Christen Lauritsen, kongl. majestæts byfoged udi Ringsted.
Samme dag, kvitterede Dorte Svans kæreste for den del af Dorte Svans arv som Laurids Christensen
Syndermand værgede for.

Pag. 25v
1694, 3. Jan.
Kvitterede samme Hr. Christen Lauritsen, kongl. majestæts byfoged udi Ringsted for
den del af hans kiæreste Dorthe Svans patrimonium og kapital som ærlig og velagt mand Niels
Lauridsen Holst værgede for.

Pag. 30v
1702, 7. Jan.
Er holden afregning med værgen Hr Peder Nielsen om Anne Margrethe Sal. Jens
Christensen Kiærulfs datter. 
KJÆRULF Jens Christensen (I1158)
 
4267 Vorgod d. 7. April 1802 blev föd et uægte Barn Anders Christian. Moderen er Kirsten Margrethe Jensdatter, Søster til Morten Jensen i Kielstrup, hvor hun gjorde Barsel og faderen er Nicolaj Ore Hansen i Schobech [Skobæk], Borris Sogn. Barnet blev hjemmedøbt af Jordemoderen Helene Petersen. JENSEN Morten (I360)
 
4268 Vorgod Kirkebog, 1877-1891, side 125, opslag 123. NIELSEN Maren Søndergaard (I1377)
 
4269 Vorgod Sogn hos sønnen Peder Larsen JACOBSDATTER Abelone Cathrine (I409)
 
4270 Vorgod Sogns Kirkebog 1892-1904 (AO-129) OLESEN Karen Marie Bank (I1610)
 
4271 Vorgod Sogns Kirkebog 1892-1904 (AO-33) OLESEN Peder Bank (I1609)
 
4272 Vorgod Sogns Kirkebog AO-09 OLESEN Hans Christian Bank (I1608)
 
4273 Vorgodbogen, V. Nørlund Christensen, side 366: "De boede flere steder. En tid i Hover. Til sidst på Voldsgård Mark i Snejbjerg".
Nørlund skriver at Mariane er født i Timring. Det er forkert, idet hun er født i Brekkenfeldt i Tim Sogn i Hind Herred. 
Familie (F54)
 
4274 Vorgodbogen, V. Nørlund Christensen, side 366: ved giftermålet "Da boede de som indsidder i Hougård. De flyttede ud vest for byen" ANDERSDATTER Maren (I273)
 
4275 Vorgodbogen, V. Nørlund Christensen: "Har skøde 29.3.1844" ANDERSEN Jens (I296)
 
4276 Weile By et hus:

Mikkel Christensen 48 Husfader, lever af sin jordlod.
Mette Catrine Petersen 45 husmoder
Christen Mikkelsen 17
Maren Mikkelsen 14
Peder Mikkelsen 12
Jesper Mikkelsen 8
Anders Mikkelsen 4
Ane Kirstine Lauridsen 87 Enke, forsørges af fattigvæsenet.
Christen Mikkelsen 77 gift, husfader, Aftægtsnyder
Maren Hansen 73 gift, husmoder

Kommentar:
1. Her ser vi Christen Mikkelsen og Maren Hansen, der bor på aftægt hos deres ældste søn Mikkel.
2. Maren Hansdatter dør ifølge kirkebogen af alderdom den 29. nov. 1871, 75 år gl.
3. Christen Mikkelsen (Kousgaard) dør af alderdom den 30 sept. 1874, 82 år gl. 
Familie (F774)
 

      «Forrige «1 ... 82 83 84 85 86Webstedet drives af TNG ©, v. 13.1.2, forfattet af Darrin Lythgoe 2001-2022.